Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

 

DOMOVNÍ ŘÁD
 
Společenství vlastníků domu Skřivanská 459,461,462, Praha 10 – Malešice stanovuje tato pravidla užívání a udržování společných prostor domu, příslušných pozemků a jednotlivých bytů.
 
Preambule:
     Cílem společenství je zajistit vlastníkovi nebo nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu a proto byl stanoven tento domovní řád, který je součástí zakládajících dokumentů Společenství vlastníků a je závazný pro všechny členy tohoto společenství. Členové Společenství jsou povinni přenést povinnost dodržování těchto pravidel na obyvatele bytu v případě, že byt bude přenechán k dispozici jiné osobě. Tato pravidla vycházejí z obecně závazných právních předpisů, jakož i z dobrých mravů a obecných zvyklostí a jejich dodržováním se předejde možným konfliktům a napětím v sousedských vztazích.
I. Úvod
 
1. Obyvatelé domu a i jejich hosté jsou povinni se s těmito pravidly podrobně seznámit a veškerá ustanovení v nich obsažená důsledně dodržovat.
 
II.Užívání bytů
 
1. Žádný byt nesmí být užíván k jinému účelu, než k jakému byl kolaudován. Žádný byt nesmí být užíván ke komerčním nebo jiným profesionálním účelům, které by byly nezákonné nebo jinak škodlivé Společenství jako celku a v rozporu s jeho účelem.
2. Vlastník bytu musí předem písemně požádat výbor Společenství o povolení k jiné činnosti, než je uvedeno v kolaudačním rozhodnutí. Tato činnost nesmí být v rozporu se zákony, pravidly a opatřeními jakéhokoli orgánu státní správy, správců sítí a smí být v bytě vlastníka vykonávána jen na základě tohoto povolení.
3.   Obyvatelé nesmějí používat chodby, schodiště, vstupy, haly a společná prostranství k jiným účelům než ke kterým jsou určeny. To se týká i pozemku okolo objektu.
 
III. Zdroje informací
 
1.      Základním zdrojem informací pro všechny obyvatele je nástěnka v přízemí domu. Jejím prostřednictvím předává výbor Společenství nejdůležitější informace všem obyvatelům domu.
 
IV. Rušení klidu
 
1.   Uvnitř nebo vně bytů nebo ve společných prostorách a prostranstvích nesmí být provozována žádná soustavná činnost, která by hlukem ohrožovala narušovala klid, pohodu a pohodlí ostatních obyvatel.
2.      Vlastník bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo byt užívají nebo ho navštěvují, neprodukovali nepatřičný hluk uvnitř bytu, ani ve společných prostorách nebo dělali cokoli, co by obtěžovalo a znepříjemňovalo život ostatních obyvatel a to zejména v době od 22.00 do 8.00 hod. Jedná se o hlasitost reprodukované hudby, televizních a rozhlasových přijímačů, provozu praček a jiných strojů. Nese odpovědnost za hosty a domácí zvířata v době své nepřítomnosti.
 3. Vlastník bytu je povinen seznámit nájemníky svého bytu s domovním řádem a vyžadovat od nich jeho dodržování.
4.   Práce v bytech spojené s větší hlučností nebo jinak omezující vlastníky lze vykonávat pouze v době od 8.00 hod. do 19.00 hod. od pondělí do pátku v sobotu pak od 9.00 hod. do 18.00 hod. Ve sváteční dny a neděli jsou tyto práce vysloveně zakázány.
 
V. Nebezpečné činnosti
 
1.   Každý obyvatel domu musí dělat vše pro to, aby zabránil vzniku požáru kdekoli v objektu. To znamená, do objektu nesmějí být vnášeny a skladovány předměty v tuhé, kapalné ani plynné podobě, které by mohly samy způsobit požár nebo riziko jeho vzniku šíření neúměrně zvyšovaly.
2.   Je zakázáno z oken, lodžií a nebo ze dveří cokoli vyhazovat, zvláště hořící předměty, jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky. Totéž platí i pro ostatní části objektu včetně společných prostor.
3.   Jakákoli škoda na společném majetku, způsobená nedbalostí vlastníka bytu, člena jeho rodiny, nájemníka, jeho hostů nebo zvířaty, bude odstraněna na náklady tohoto vlastníka.
4.   Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat na chodby, schodiště, do společných prostor a prostorů sklepů jakékoli předměty, kromě rohožek a menších okrasných květin.Květiny je povoleno umísťovat pouze se souhlasem bezprostředních sousedů v daném patře.
 
VI. Čistota
 
1.   Na chodbách, schodištích nebo na společných prostranstvích nesmí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad apod. Při porušení bude viník upozorněn, aby stav napravil do 24 hod. po uplynutí této lhůty budou předměty odstraněny na náklady viníka. Pokud viník nebude zjištěn, budou tyto předměty odstraněny na náklady všech vlastníků.
2.   Zařizovací předměty bytů včetně obalových materiálů většího rozsahu (např. od nábytku a velkých domácích spotřebičů) je povinen zlikvidovat každý sám na své náklady nebo si dohodnout jeho likvidaci včetně finanční náhrady.
3.   Není dovoleno čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách.
4.   Ve sklepních kójích je možno skladovat pouze takové předměty, které nepodléhají zkáze, nepůsobí zápach ani nebudou jinak bránit provozu budovy.
5.   Na chodbách, schodištích, ve výtahu a jiných společných prostorách je zakázáno kouřit.
6.   V případě stavebních úprav v bytech, je povinností vlastníka provádět trvale úklid společných prostor včetně výtahu tak, aby se prach a nečistoty neroznášely do ostatních prostor domu. V případě, že to nezajistí může Společenství na jeho náklad nechat úklidové práce provést.
 
VII. Skladovací prostory – sklepy
 
1.   Obyvatelé domu jsou povinni v prostoru suterénu, využívaného jako sklepy, kočárkárny udržovat čistotu, před opuštěním těchto částí zhasnout světla a prostory uzamknout.
2.   Dbát na to, aby po odchodu z prostoru suterénu byla uzavřena větrací okénka.
3.   V těchto prostorách není dovoleno skladovat jakékoli nebezpečné látky nebo materiály.
 4.   Vstupy a uličky mezi těmito prostory není dovoleno zastavovat jakýmikoli předměty.
 
VIII. Škody na majetku
 
1.   Kdokoliv poničí vnitřní nebo vnější malby nebo omítky, povrch podlah nebo výtahů nebo jakýkoliv společný majetek, je povinen škody odstranit na své náklady.
2.   Nikdo nemá bez souhlasu a doprovodu člena výboru přístup na střechu z důvodu jakýchkoliv prací.
3.   Při veškerých stavebních pracích, které by vlastníci bytových jednotek měli v úmyslu provádět ve svých bytech (dispoziční změny, zásahy do rozvodů jednotlivých sítí, zásahy do příček, či dokonce do nosných konstrukcí atd.), je nutno se řídit stavebním zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami a vyžádat si souhlas výboru Společenství.
4.   Jakékoliv zasahování do elektroinstalace osvětlení chodeb, vzduchotechniky a rozvodu STA není dovoleno.
 
IX. Stěhování
 
1.   Je povinností každého vlastníka případně nájemníka bytu předem oznámit výboru Společenství stěhování dovnitř nebo ven z objektu. Při stěhování nábytku či jiných objemných předmětů je třeba dbát, aby nebyl poškozen výtah. Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 8.00 do 18.00 hod. Stěhování mimo tyto hodiny není dovoleno.
 
X. Domácí zvířata
 
1.   Obyvatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních obyvatel domu, zejména psi svým hlasitým štěkotem, vytím, případně znečišťováním společných prostor. Nesmí být nechávána na lodžii bez dozoru.
2. Chov nebezpečných zvířat (jedovatí hadi, škorpióni, pavouci apod.) je zakázán.
 
XI. Bezpečnost
 
1. Obyvatelé nesmějí dovolit komukoliv, aby jakýmkoliv způsobem blokoval vchodové dveře a nechával je otevřené déle než je nezbytně nutné – dveře uzamykat.
2.   Požaduje se velmi důrazně, aby obyvatelé neumožňovali neznámým osobám vstup do objektu současně při vlastním vstupu či odchodu.
 
XII. Výtah
 
1. V případě poruchy výtahu okamžitě informujte člena výboru Společenství, který zajistí jeho zprovoznění.
  
XIII. Obecná ustanovení
 
 
1.   Vlastníci nebo nájemci jsou povinni umožnit po předchozím vyzvání (postačí i ústní) přístup do bytu či nebytového prostoru, pokud to nezbytně vyžadují opravy a provoz ostatních bytových jednotek, nebo domu jako celku.
2.   V zájmu předcházení násilného otevření bytu, nebo nebytového prostoru z důvodu havárie v případě delší nepřítomnosti vlastníka oznámit výboru Společenství místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
3.   Tento domovní řád byl schválen na výroční schůzi Společenství dne 27.11.2008, čímž vstoupil v platnost.