Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak při hlasování

Aby bylo shromáždění vůbec schopné se usnášet, je třeba, aby byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů a zákon zná celkem čtyři způsoby hlasování shromáždění:

- k přijetí usnesení o změně obsahu prohlášení vlastníka budovy, o schválení nebo změně stanov, o uzavření zástavní smlouvy o zástavním právu k jednotkám je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů

- k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkající se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek

- ke zvolení člena výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech vlastníků

- v ostatních případech je k přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů

Podrobně viz. níže výtah ze stanov SVJ z roku 2017:

Článek VII. 

Shromáždění

 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové společenství.
 2. Každý člen společenství má při hlasování na shromáždění počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Společní členové společenství mají postavení jednoho člena společenství s počtem hlasů odpovídajícím velikosti podílu na společných částech, přičemž tento počet hlasů je nedělitelný.  Je-li samo společenství vlastníkem jednotky, k jeho hlasům se nepřihlíží.
 3. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti členů společenství, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.
 4. Statutární orgán společenství je povinen svolávat zasedání shromáždění tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Kromě toho je povinen statutární orgán společenství svolat zasedání shromáždění z podnětu členů společenství, kteří mají více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy mu byl doručen písemný podnět ke svolání zasedání shromáždění.
 5. Pokud není podnětu členů společenství podanému podle odstavce 4 ve lhůtě vyhověno, svolají tito shromáždění na náklad společenství sami. Za tím účelem je povinen statutární orgán společenství bez zbytečného odkladu poskytnout svolavatelům údaje ze seznamu členů, které jsou potřebné ke svolání zasedání shromáždění.
 6. Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou odeslanou všem členům společenství (v případě společných členů společenství jejich společnému zástupci) nejméně 15 dnů přede dnem konání jeho zasedání a zároveň vyvěšenou na domovní vývěsce společenství, přístupné všem členům společenství. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a pořad zasedání. K pozvánce se připojí podklady týkající se pořadu zasedání; v případě, že tyto podklady nejsou připojeny, uvede se v pozvánce, kde a kdy umožní svolavatel členům společenství se s nimi včas seznámit. Písemná pozvánka se zasílá na adresu uvedenou v seznamu členů.
 7. Člen společenství může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na zasedání shromáždění zastupovala.
 8. Do výlučné působnosti shromáždění náleží:
 1. změna stanov,
 2. změna prohlášení vlastníka budovy,
 3. volba a odvolání členů volených orgánů společenství a rozhodování o výši jejich odměn,
 4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledků hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu a pozemku,
 5. schválení výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku,
 6. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování nákladů na služby na jednotky,
 7. rozhodování o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
 8. rozhodování o změně účelu užívání domu nebo jednotky,
 9. rozhodování o změně podlahové plochy jednotky,
 10. rozhodování o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
 11. rozhodování o změně podílu na společných částech,
 12. rozhodování o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání společně s jednotkou,
 13. rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou usnesením shromáždění; není-li usnesení shromážděním ve smyslu předchozí věty přijato, pak je částka určena příslušným právním předpisem,
 14. schválení domovního řádu,
 15. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změn této smlouvy v ujednání o ceně nebo rozsahu činnosti,
 1. Do výlučné působnosti shromáždění dále náleží udělování předchozího souhlasu
 1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
 2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí a k jinému nakládání s nimi, jestliže jejich hodnota převyšuje částku stanovenou usnesením shromáždění; není-li usnesení shromážděním ve smyslu předchozí věty přijato, pak je částka určena příslušným právním předpisem,
 3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,
 4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený člen společenství v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
 5. k uzavření smlouvy o nájmu společných částí nebo změně této smlouvy v ujednání o ceně, rozsahu nebo způsobu užití společných částí.
 1. Shromáždění rozhoduje také v dalších záležitostech stanovených zákonem a těmito stanovami, nebo v záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.

Článek VIII. 

Požadavky vyššího počtu hlasů pro některá rozhodnutí shromáždění

 1. Nejméně tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění o:
 1. změně stanov,
 2. volbě nebo odvolání členů statutárního orgánu společenství,
 3. změně způsobu rozúčtování nákladů na služby na jednotky,
 4. opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou usnesením shromáždění,
 5. udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru.
 1. K přijetí usnesení o změně účelu užívání domu nebo jednotky je zapotřebí souhlasu všech členů společenství.

Článek IX. 

Rozhodování mimo zasedání shromáždění – per rollam

 1. Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán společenství navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání shromáždění svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání shromáždění.
 2. Návrh na rozhodnutí členů společenství mimo zasedání shromáždění musí obsahovat
 1. návrh usnesení (úplné znění),
 2. písemné podklady potřebné pro posouzení navrhovaného usnesení nebo údaj o tom, kde jsou tyto podklady zveřejněny nebo k dispozici k nahlédnutí každému členovi společenství,
 3. stanovení lhůty, ve které se má člen společenství písemně vyjádřit k navrhovanému usnesení (souhlas, nesouhlas). Tato lhůta činí dvacet dní ode dne, kdy byl návrh na rozhodnutí mimo zasedání shromáždění doručen. Členům společenství, jejichž adresa uvedená v seznamu členů je identická s adresou domu, pro který společenství vzniklo, lze návrh na rozhodnutí mimo zasedání shromáždění doručit vyvěšením na domovní vývěsce společenství, přístupné všem členům společenství.
 1. Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání shromáždění se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech členů společenství. Pokud však rozhodnutí mění velikost všech podílů na společných částech nebo poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech členů společenství.
 2. K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření člena společenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K vyjádření doručenému statutárnímu orgánu společenství po stanovené lhůtě se nepřihlíží.
 3. Statutární orgán společenství oznámí členům společenství v písemné formě výsledek hlasování a obsah přijatého usnesení nejpozději do patnácti dnů ode dne uplynutí lhůty pro doručení vyjádření.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář