Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva členům SVJ Skřivanská

16. 6. 2011

 

V Praze dne 15.6.2011
 
 
 
 
 
Vážení členové Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Skřivanská !
 
Rád bych vás informoval o řadě skutečností, které jsem zjistil a o nichž se domnívám, že je ve vašem zájmu, abyste je znali a hlavně, abyste se jimi zabývali.
 
Na základě oznámení (viz. naskenovaný dokument „takhle to začalo…2.5.2011“ na www.svskrivanska.estranky.cz) jsem od své maminky Marie Šmídové zjistil, že se ve vašem  domě chystá velká investiční akce. Rozhodli jsme se zjistit více a proto mamka vyžádala od paní Horákové (předsedkyně výboru SVJ) veškeré podklady k této investiční akci. Všechny získané podklady jsem naskenoval a v případě vašeho zájmu vám je mohu dodat na CD. Bohužel, nelze je všechny z technických důvodů „pověsit“ na www.svskrivanska.estranky.cz, kde jsou uvedeny pouze ty zásadní.
 
Já jsem po prostudování získaných podkladů došel k závěrům, které byly mailem odeslány paní Horákové (viz. naskenovaný dokument „MAIL p.Horákové z 12.5.2011“ na www.svskrivanska.estranky.cz). Podklady vykazují podle mého názoru řadu chyb, vad a nesrovnalostí a jako nejzásadnější vidím tyto:
 
-       z předaných podkladů absolutně nevyplývá, proč a jaké je vlastně zvoleno technické a technologické řešení na zateplení střechy a pláště domu,
-       členové výboru uzavřeli smlouvy o dílo bez souhlasu shromáždění vlastníků (zákon předepisuje souhlas ¾ většinou všech vlastníků jednotek – viz. naskenovaný dokument „§ 11 Zákona o vlastnictví bytů 72-1994 Sb“ na www.svskrivanska.estranky.cz),
-       členové výboru uzavřeli smlouvy o dílo BEZ ve smlouvě uvedených příloh řešících provedení díla a v jednom případě BEZ uvedení DATA (viz. naskenované dokumenty „SoD  fasáda“ a „SoD střecha“ na www.svskrivanska.estranky.cz),
-       členové výboru SVJ uzavřeli smlouvy o dílo bez příslušných povolení stavebního úřadu,
-       podklady pro výběr dodavatele jsou naprosto nedostatečné pro závěr, že dosažená cena je nejvýhodnější pro SVJ (v případě zájmu, jak již bylo shora řečeno, je možné vám je dodat na CD),
-       členové výboru uzavřeli smlouvy o dílo za v daném oboru značně neobvyklých platebních podmínek tak, že dodavateli, se kterým SVJ má nulovou  zkušenost, SVJ zaplatí (a již zaplatilo !!!) zálohy předem 20 % u střechy, t.j. 186 .280 Kč + DPH a dokonce 50% u zateplení, t.j. 2,068.140 Kč + DPH. A to bez jakéhokoliv zajištění !!! Jedná se o naprosto nezajištěné riziko, které je na straně SVJ. Přitom v Nabídce takovýto požadavek nabízející ani neuplatnil ! Je to zcela mimo současnou zvyklost, kdy jsou platební podmínky nastaveny zcela naopak a stavebním firmám jsou propláceny jednotlivé dílčí provedené práce PO jejich provedení, nikoliv PŘED jejich provedením.
 
Na základě uvedeného mailu jsme urgovali reakci od paní Horákové a nabízeli aktivní spolupráci a schůzku k projednání, která se nakonec uskutečnila dne 18.5.2011, kde:
-       jsme objasňovali naše výhrady (viz. naskenovaný dokument „MAIL p.Horákové z 12.5.2011“ na www.svskrivanska.estranky.cz),
-       jsme získali odpověď paní Horákové, že zálohy již proplatila (přesnou částku nevěděla), a to přes jednoznačnou žádost mojí mamky jakožto člena SVJ, aby žádnou zálohu předem neproplácela,
-       na výtku, že ze smluv není zřejmé, zda je nasmlouváno optimální řešení zateplení fasády a střechy za optimální cenu, paní Horáková uvedla, že jste byli všichni informování, že vás obešla, a že jste všichni (vyjma mojí mamky nebo táty) podepsali dokument, který nám předala a který je naskenovaný pod názvem „Informace o provedení“ (BEZ data BEZ autora) na www.svskrivanska.estranky.cz
-       jsme požádali vyřešit alespoň vady, které ještě jdou napravit, a to formou dodatků (ke dvěma smlouvám o dílo),
-       jsme zjistili, že nebylo a zřejmě dodnes není vydáno stavební povolení, přestože jej Stavební úřad Prahy 10 vyžaduje (stavební práce evidentně probíhají, přičemž podle stavebního zákona může být stavebník /tedy SVJ/ postižen sankcí až 2 mil. Kč, pokud staví bez řádného povolení).
 
Dodatek, který mamka od paní Horákové po urgenci obdržela, jsem naskenoval a je uveden na www.svskrivanska.estranky.cz pod názvem „Dodatek k SoD“.
 
Dodatek je nepodepsaný, paní Horáková nepovažovala za nutné oznámit, zda jej podepsala, zda v tomto nebo jiném znění. Dodatek neřeší řadu projednaných vad a námitek z naší strany.
 
Dodnes nevíme, proč na základě energetického štítku je zvoleno řešení, které navrhuje stav z hlediska energetické náročnosti budovy „VYHOVUJÍCÍ“ a proč ne lepší. Na základě čeho bylo toto řešení zvoleno a jaké toto řešení vlastně má být (tzn. proč a právě 10 cm tlustý polystyren). Pan Lojín jako autor energetického štítku slíbil jeho doplnění v tomto smyslu, výsledek neznáme.
 
Dodatek navíc posunuje termín realizace smluveného díla, což nebylo vůbec předmětem našich výtek ani našeho jednání. Takže dodavatel využil příležitosti a posouvá termín, což může mít za následek zvýšení ceny a v každém případě má za následek odsunutí sankcí za nedodržení termínu splnění díla ?
 
Dodnes ani přes další mailovou urgenci paní Horáková neposlala žádnou jinou informaci ! Dodnes není známo, zda je řešen stavební dozor investora, kdo jej provádí ani nejsou známy výsledky kontrolních dnů stavby, pokud vůbec probíhají, přestože bylo projednáno, že zápisy z kontrolních dnů budou zveřejňovány na www.svskrivanska.estranky.cz. Navíc tento požadavek na zveřejňování zápisů z kontrolních dnů byl již uplatněn i na www stránkách dalším členem SVJ !
 
Z poskytnutých podkladů ale nakonec i ze způsobu jednání paní Horákové, resp. výboru SVJ, na mě na první (jakož na jakýkoliv další) pohled přímo čiší nejen neprofesionalita a amatérismus, ale navíc i přezíravost a zbytečné osobní útoky k jakémukoliv dotazu, podnětu, ba i radě, byť je v zájmu SVJ nebo i přímo v zájmu osobní odpovědnosti členů výboru.
 
Kladu si otázku, proč tomu tak je ?
 
Myslím, že z podkladů, které jsme obdrželi a které jsem naskenoval a které jsou zveřejněné na www.svskrivanska.estranky.cz, si KONEČNĚ může kdokoliv z členů SVJ učinit vlastní závěr !
 
Bezesporu jde o největší investiční akci od doby založení vašeho SVJ. Jde o cca 6 mil. Kč, na které jste řadu let skládali vlastní peníze. Myslím si, že byste již nadále neměli nečinně ponechat pár vašich sousedů zvolených do výboru SVJ, aby naprosto bez vašeho vědomí a bez jakékoliv kontroly nadále jako doposud vynakládali VAŠE peníze !
 
Dovoluji si vám doporučit, co nejdříve svolat shromáždění vlastníků jako nejvyšší orgán SVJ a na něm požadovat po stávajícím výboru:
-       vysvětlit již shora uvedené vytknuté věci a doložit jejich napravení, argumentaci technického řešení a doložit stavební povolení a jeho nabytí právní moci,
-       prokázat zajištěnost financování, tj. kolik je vlastně na účtu Fond oprav, kolik má investiční akce včetně DPH stát, kolik zbývá či naopak schází finančních prostředků, jaká je tedy rezerva, resp. nebudete-li ještě každý z vás členů SVJ doplácet ! Doložit, kolik bylo v den podpisu smluv na účtu a zda to mohlo v okamžiku podpisu smluv vystačit na úhradu celé nasmlouvané částky investičních nákladů,
-       revidovat oba smluvní vztahy a zajistit maximální nápravu shora uvedeného,
-       doplnit Stanovy SVJ:
o   o omezení nakládání s finančními prostředky společenství pro členy výboru finančním limitem např. do 50.000 Kč bez omezení a nad 50.000,- Kč se souhlasem shromáždění,
o   o omezení smluvního zavazování společenství pro členy výboru obdobným finančním limitem např. do 50.000 Kč bez omezení a nad 50.000,- Kč se souhlasem shromáždění, aby nemohli dva členové BEZ OMEZENÍ nakládat s finančními prostředky jako dosud.
 
Samozřejmě tehdy, pokud to budete považovat za správné. 
 
S pozdravem
 
 
 
 
Ing. Michael Šmíd
 
 
 
PS
Vlastnictví zavazuje. Vlastnictví nejsou jen práva, ale též povinnosti. A tak by každý se měl o vlastní majetek starat. Můžete začít ……..
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář