Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ - 22. 5. 2019

10. 6. 2019

Zápis ze shromáždění SVJ Skřivanská 459, 461 462 dne 22. 5. 2019

Místo konání: společné prostory vchodu 459 (suterén), ul. Skřivanská

a) Zahájení – přivítání, seznámení přítomných s programem (pí. Fischerová)

b) Počet přítomných byt. jednotek: 28

c) Počet v zastoupení na základě plné moci: 11

d) Počet celkem přítomných byt. jednotek: 39 (65 %)

e) Celkem bytových jednotek: 60 (100 %)

f) Počet celkem přítomných v podílu: 22 313 (68,34 %)

g) Celkem podílu bytových jednotek: 32 648 (100 %)

Program odsouhlasen, zápis provede: Fischerová Alena

 

Hlasování o rekonstrukci sklepních kójí:

- Podklady jsou na webu společenství v sekci investiční akce, dále bylo prezentováno na předchozí schůzi a bylo možné se s nabídkami blíže seznámit v tištěné podobě na vyžádání u členů výboru.

- Pro zahájení projektu nutno více jak 75 % hlasů, přímo na místě dne 22. 5. 2019 vyhlášeno hlasování mimo zasedání shromáždění tzv. PER ROLLAM.

- O průběhu hlasování PER ROLLAM v této záležitosti Vás budeme informovat

Pro: 33 byt.jednotky, Proti: 4 byt.jednotky, Zdrželi se: 2 byt.jednotky

Výsledek – neschváleno, bude řešeno PER ROLLAM

 

Volba nového člena výboru SVJ:

- Volba nového člena výboru za odstoupivší paní Horákovou Nový člen: Gabriela Kašparová.

- Pro odsouhlasení nového člena výboru je nutno více jak 75 % hlasů, přímo na místě dne 22. 5. 2019 vyhlášeno hlasování mimo zasedání shromáždění tzv. PER ROLLAM.

- O průběhu hlasování PER ROLLAM v této záležitosti Vás budeme informovat

Pro: 36 byt.jednotky, Proti: 2 byt.jednotky, Zdrželi se: 1 byt.jednotky

Výsledek – neschváleno, bude řešeno PER ROLLAM

 

Schválení účetní uzávěrky:

- K dispozici na e-domovníkovi, popř. byla k dispozici na vyžádání u členů výboru.

- Rozporované body pí. Šmídovou na místě objasněny

Pro: 39 byt.jednotky, Proti: 0 byt.jednotky, Zdrželi se: 0 byt.jednotky

Výsledek – schváleno

 

Schválení pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou členy orgánů SVJ:

- Členové společenství (vlastníci jednotek) navrhli schválit pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou členy orgánů SVJ od nejbližší možné doby, a to zařazením do rámcové smlouvy Bytového družstva Pragostav a zároveň odsouhlasit s limit plnění 5 milionů korun. Roční pojistné činí 4 180 Kč.

- Pro odsouhlasení je nutno více jak 75 % hlasů, přímo na místě dne 22. 5. 2019 vyhlášeno hlasování mimo zasedání shromáždění tzv. PER ROLLAM.

- O průběhu hlasování PER ROLLAM v této záležitosti Vás budeme informovat

Pro: 39 byt.jednotky, Proti: 0 byt.jednotky, Zdrželi se: 0 byt.jednotky

Výsledek – neschváleno, bude řešeno PER ROLLAM

 

Ostatní body jednání:

a) Požadavek na rozšíření služeb spol. Schindler: Žádost majitelů o rozšíření služeb servisu společnosti Schindler (výtah) i na víkendové opravy. V současné době máme pouze víkendové vyprošťování osob a opravy se řeší až v pracovní dny. Paušální cena za rozšíření služeb byla nabídnuta 16 000 Kč. Výbor je proti a ještě poptá možnost jednorázových výjezdů, resp. kolik stojí oprava mimo pracovní dobu. Bude komunikováno na příští schůzi vlastníků.

b) Společnost ATIS v likvidaci: Společnost, která pro SVJ dělala fasádu a střechu je v současné době v likvidaci a dle konzultace s právníkem není možné uplatnit náhradu škody za poškozenou střechu (nelze reklamovat). Nikdo z firmy s výborem SVJ nekomunikuje. Z toho důvodu bude nutné udělat výběrové řízení na firmu, která ATIS nahradí a bude schopna zajistit servis i jinde na domě. Požadavek bude i na revizi celého objektu s rozpisem případných budoucích investic. Z toho důvodu bod na snížení fondu oprav nebyl zařazen do jednání. O průběhu jednání budeme informovat na další schůzi vlastníků.

c) Rozšíření služeb právníka Pragostav: S ohledem na výše uvedené, vč. blížícího se projektu rekonstrukce sklepních kójí je nutné připlatit právní služby, které v souvislosti s těmito projekty bude nutné čerpat. Jsou dvě možnosti – měsíční paušál za 13 000 Kč nebo hodinová sazba 750 Kč. Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost využití měsíčního paušálu se zdá výboru nereálná, bylo navrhnuto odsouhlasení hodinové sazby. Na místě odsouhlaseno všemi přítomnými.

Zapsala: Alena Fischerová
Ověřili: Freund, Kašparová